Όροι Διαγωνισμού Spitishop  2/05 έως 14/05

1) Το Spitishop διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Spitishopκαι οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 02/05/2023 έως τις 14/05/2023 12:00 π.μ. και θα κληρωθούν τρεις (3) δωροεπιταγές των 50€ για λευκά είδη και είδη διακόσμησης. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και να ανεβάσουν μια ιστορία συνοδευόμενη από μία φωτογραφία στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.spitishop.gr/pesmasmiaistoria.

4) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας. Από τη διαδικασία, θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από μία δωροεπιταγή των 50€ την οποία θα μπορέσουν να εξαργυρώσουν σε αγορές από το spitishop.gr.

5) H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαΐου 2023. To spitishop.gr δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. 

6) Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δώρα τους από τις 15/05/2023 έως τις 15/08/2023 (εξαιρούνται οι ημέρες αργίας και εορτών). Ο συντονισμός για τις ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης των δώρων θα διενεργηθούν μέσω του spitishop.gr

7)  Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθούν ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους τα δώρα που τυχόν δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

8) Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν με την αποστολή email και με ανακοίνωση στη σελίδα του Spitishop στο Facebook με όνομα www.facebook.com/spitishop.

9) To Spitishop.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.spitishop.gr καθώς και στον ιστότοπo www.facebook.com/spitishop . Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

10) Αν κάποιος νικητής αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 15/06/2023, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή. 

11) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του ‘Spitishop.gr’ είναι η εξασφάλιση για τον νικητή του δώρου που κέρδισε.

12) To ‘Spitishop.gr’ δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.spitishop.gr και στο www.facebook.com/spitishop.  To‘Spitishop.gr’ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή τουδιαγωνισμού.

13) Ειδικοί όροι διαγωνισμού – Πνευματικά δικαιώματα: Ρητά δηλώνεται ότι οι φωτογραφίες που θα αναρτηθούν, θα πρέπει να μην παραβαίνουν διατάξεις της νομοθεσίας, να μην είναι προσβλητικές, ανήθικου περιεχομένου και άσχετες με το ορισθέν θέμα, άλλως η διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή τους. Επίσης, η λήψη της φωτογραφίας θα πρέπει να έχει γίνει από τον ίδιο τον συμμετέχοντα και να αποτελεί δικό του πρωτότυπο έργο, δηλαδή οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η φωτογραφία δεν πρέπει να περιέχει ή να παραπέμπει σε εμπορικά σήματα τρίτων. Αν οι συμμετέχοντες αποφασίσουν να αποστείλουν φωτογραφίες άλλων ατόμων (ενηλίκων ή παιδιών) θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη έγγραφη συγκατάθεση του συγκεκριμένου ατόμου ή του κηδεμόνα του παιδιού. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν: i. δυσφημιστικές δηλώσεις, ii. απειλές εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, επιχείρησης ή ομάδας, iii. οποιαδήποτε επικίνδυνη συμπεριφορά, iv. οποιαδήποτε ανάρμοστα ενδύματα ή στολίδια, v. οποιαδήποτε εμπορική /εταιρική διαφήμιση ή vi. οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά, βωμολοχία ή προσβολή των ηθών. Κάθε παρόμοιο περιεχόμενο θα ζητείται να διαγραφεί. Η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αναρτήσαντα συμμετέχοντα.

14) Κάθε συμμετέχων ρητά συναινεί στην χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας του, άνευ οιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος, στα πλαίσια διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και όλων των ενεργειών που τον περιβάλλουν .

15) Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί (κληρωθεί) νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απολύεται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.