Όροι Διαγωνισμού Spitishop  20/10 έως και 31/10

1) Το Spitishop διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Spitishop και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 20/10/2023 έως τις 31/10/2023 23:59 π.μ. και θα κληρωθούν εικοσι οκτώ (28) έπαθλα σε νικητές. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και να ακολουθήσουν το προφίλ μας στο instagram σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στη σελίδα: https://www.spitishop.gr/pesmasmiaistoria.

4) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιείται στα γραφεία της εταιρείας. Από τη διαδικασία, θα αναδειχθούν είκοσι οκτώ (28) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα έπαθλο, το οποίο θα αποσταλεί από το Spitishop στο χώρο που επιθυμούν.

5) H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 3η Νοεμβρίου 2023. To spitishop.gr δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της. 

6) Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να δώσουν στο Spitishop βασικές πληροφορίες για την παράδοση των επάθλων στον χώρο τους, όπως η διεύθυνση και η περιοχή. Ο συντονισμός για τις ακριβείς ημερομηνίες αποστολής των δώρων θα διενεργηθούν μέσω του spitishop.gr

7)  Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθούν ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους τα δώρα που τυχόν δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

8) Οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν με την αποστολή email και με ανακοίνωση στα προφίλ του Spitishop στα Social Media.

9) To Spitishop.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.spitishop.gr καθώς και στα προφίλ του στα Social Media. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

10) Αν κάποιος νικητής αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 20/11/2023, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή. 

11) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του ‘Spitishop.gr’ είναι η εξασφάλιση για τον νικητή του δώρου που κέρδισε.

12) To ‘Spitishop.gr’ δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.spitishop.gr και στο www.facebook.com/spitishop.  To‘Spitishop.gr’ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή τουδιαγωνισμού.

13) Ειδικοί όροι διαγωνισμού – Προσωπικά δεδομένα:
Θα συλλέξουμε και θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συναλλαγής καθώς επίσης και για να λαμβάνετε ενημέρωση για τις δραστηριότητές μας και τα προϊόντα μας. Αυτά θα τηρούνται από εμάς στις εγκαταστάσεις μας. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι σε εμάς που έχουν σχέση με τη συναλλαγή μας ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία παρέχετε τη συναίνεσή σας και τρίτοι που χρησιμοποιούμε ως εκτελούντες επεξεργασίας για την από μέρους μας εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής ή για να μας παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία σας θα διατηρούμε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και μετά από αυτήν, για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας ή και νομίμων υποχρεώσεών μας και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεών σας ή των δικών μας απέναντί σας ή για 45 ημέρες από την παρούσα για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή σε άλλες περιπτώσεις που δικαιούμαστε ή επιβάλλεται από το νόμο. Τα στοιχεία σας μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματά σας.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως παραπάνω αναγράφουμε για να λάβετε οποιαδήποτε ενημέρωση θέλετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητείτε την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε ότι δεν είναι νόμιμη, μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

14) Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης των όρων του παρόντος, με σκοπό κυρίως την τροποποίηση ή αλλοίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή την επιρροή με αυτοματοποιημένο ή αθέμιτο μέσο της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ή του καθορισμού του νικητή. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος συμμετέχων έχει αναδειχθεί (κληρωθεί) νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το δώρο του ή θα απολύεται αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Διοργανώτρια στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω συμμετέχοντα.